Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy sdružení

 

 
 
                                                                     Stanovy
 
 
 
Sdružení přátel Rheinbachu
 
 
 
 
zpracovány a schváleny přípravným výborem dne 15.11.2003
 
 
 
Článek 1
Název sdružení
 
Název sdružení je: Sdružení přátel Rheinbachu (dále jen sdružení).
Sdružení je dle zákona 83/90 dobrovolnou organizací bez politického či náboženského zaměření.
 
Článek 2
Sídlo a postavení sdružení
 
Sídlem sdružení je Kamenický Šenov, ulice Osvobození 470,471 14
Sdružení působí na území České Republiky.
Sdružení je právnickou osobou.
Sdružení nevytváří organizační jednotky.
 
Článek 3
Cíl jeho činnosti
 
Cílem sdružení je podporovat partnerské aktivity ve smyslu uzavřené partnerské smlouvy mezi městy Kamenický Šenov a Rheinbach, zejména mezi jejich občany, spolky, firmami a ostatními skupinami občanů obou měst.
Především:
a)            podporou a rozvíjením vzájemného porozumění
b)           zprostředkováním kontaktu a setkávání mezi občany, spolky, firmami
   a ostatními skupinami občanů obou měst
c)            vyhledáváním, získáváním a podporou iniciativ umožňujících vzájemné    poznávání
d)           prováděním osvětové činnosti a organizací besed
e)            spoluprací s představiteli města Kamenického Šenova a Rheinbachu při    přípravě oficiálních i neoficiálních návštěv
f)            Cílem sdružení není vytváření zisku, získané prostředky slouží k  zajištění činnosti sdružení.
 
Článek 4
Orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů
oprávněných jednat jménem sdružení
 
a)            Nejvyšším orgánem sdružení je shromáždění členů
b)            Shromáždění členů je tvořeno všemi členy
c)                  Mezi shromážděním členů je pak výkonným orgánem tříčlenný výkonný výbor ve složení:
   předseda
   tajemník
   hospodář
d)           Výkonný výbor je volen na období dvou let.
e)                   V čele výkonného výboru je předseda sdružení, který je volen shromážděním členů na období dvou let. Předseda sdružení jedná jménem sdružení, v jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru.
f)            Výkonný výbor zajišťuje administrativu sdružení.
g)            Shromáždění členů svolává předseda, nebo tajemník a hospodář společně.
h)            Shromáždění členů se koná minimálně jednou do roka a je pro všechny     členy povinné.
i) Shromáždění členů je usnášeníschopné, pokud je na shromáždění přítomno          alespoň 50% členů. K platnosti usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny           členů přítomných na shromáždění.
j) Shromáždění má právo rozhodovat zejména o:
               -volbě výkonného výboru
               -rozhodování o změně stanov
               -rozhodnutí o zrušení sdružení
               -výši členského příspěvku
               -přijetí či vyloučení členů
               -schválení činnosti navrhované členy
               -schválení ročního hospodaření sdružení
k)                  První řádné shromáždění členů se musí konat nejpozději do tří měsíců od registrace sdružení. Toto shromáždění zvolí výkonný výbor.
 
Článek 5
Zásady hospodaření
 
5.1       Hmotné prostředky získává sdružení pro svou činnost z:
a) členských příspěvků
b) dotací státu, měst a obcí a dalších organizací
c) darů od fyzických a právnických osob
d) výtěžků vlastních akcí, publikační činnosti
 
5.2                Výdaji sdružení jsou náklady vynaložené na zajišťování cílů sdružení, úhrada nezbytných výdajů členů výkonného výboru spojených s činností sdružení.
-Za hospodaření je odpovědný hospodář sdružení
-Sdružení vede své účetnictví v souladu s ustanovením Zákona 563/91 Sb v platném znění
-Za vedení účetnictví je odpovědný výkonný výbor. Až do volby výkonného výboru přísluší tato odpovědnost přípravnému výboru.
 
Článek 6
Povinnosti a práva členů sdružení, zánik členství
 
Členem sdružení se může stát kterýkoliv občan České Republiky, nebo cizí státní příslušník, jehož zájmy jsou v souladu s cíli sdružení.
6.1       Člen má právo:
a) volit a být volen do orgánů sdružení
b) účastnit se shromáždění
c) účastnit se jednání výkonného orgánu
d) má právo na poskytování informací souvisejících s činností klubu
e) má právo účastnit se akcí pořádaných sdružením
6.2       Člen má povinnost:
a) platit řádně a včas členské příspěvky odsouhlasené shromážděním členů
b) zúčastnit se shromáždění členů
c) na výzvu výkonného výboru se podílet na organizačních činnostech při zajišťování cílů sdružení
6.3       Členství může zaniknout:
a) odhlášením člena
b) zánikem sdružení
c) rozhodnutím shromáždění o vyloučení člena pro nedodržování povinností uvedených ve stanovách
Při zániku členství se členský příspěvek nevrací.
6.4      Čestné členství
Čestným členem může být jmenována osoba, která má zvláštní zásluhy v oblasti spolupráce mezi městy Kamenický Šenov a Rheinbach.
Na čestného člena se nevztahují práva a povinnosti členů uvedených v těchto stanovách.
Čestný člen má pouze poradní a iniciativní právo.
 
Článek 7
Zánik sdružení
 
Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí shromáždění členské schůze.
b) pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra dle §12 odst.3 Zákona 83/1990 Sb.
v platném znění
Po rozhodnutí o rozpuštění sdružení, vykonává hospodář sdružení zároveň funkci likvidátora.
Po vypořádání všech povinností převede likvidátor zůstatek aktiv sdružení na město Kamenický Šenov.
 
Článek 8
Další ujednání
 
Změny stanov jsou přípustné pouze usnesením shromáždění členů podle podmínek uvedených v těchto stanovách.
Veškeré změny stanov budou oznámeny do 15 dnů od jejich schválení písemně ministerstvu vnitra ve dvojím vyhotovení textu změny. Za provedení odpovídá výkonný orgán.
 
 
 
 
 
V Kamenickém Šenově 15.11.2003
 
 
Přípravný výbor ve složení:
 
 
Mgr. Ota Raiter, Trtíkova 6, Kamenický Šenov, 471 14...................................................................
 
 
 
Zbyněk Jech, Charvátova 678, Kamenický Šenov, 471 14................................................................
 
 
 
Kateřina Ditterová, Dvořáčkova 740, Kamenický Šenov, 471 14......................................................