Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy spolku

 

 

 

 

 

 

Spolek přátel Rheinbachu, z.s.

Stanovy

 

Článek 1

Název spolku

 

Název spolku je: Spolek přátel Rheinbachu, z.s. (dále jen spolek)

Spolek je dle zákona č.89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) dobrovolnou organizací bez politického či náboženského zaměření.

 

 

Článek 2

Sídlo spolku

 

Sídlem spolku je Kamenický Šenov, ulice Osvobození 470, 471 14

Spolek působí na území České republiky.

Spolek je právnickou osobou.

Spolek nevytváří organizační jednotky.

 

 

Článek 3

Účel spolku

 

Účelem spolku je podporovat partnerské aktivity ve smyslu uzavřené partnerské smlouvy mezi městy Kamenický Šenov a Rheinbach, zejména mezi občany, spolky, firmami a ostatními skupinami občanů obou měst.

Především:

 

3.1    podporou a rozvíjením vzájemného porozumění

3.2    zprostředkováním kontaktu a setkáváním mezi občany, spolky, firmami a  

         ostatními skupinami občanů obou měst

3.3    vyhledáváním, získáváním a podporou iniciativ umožňujících vzájemné  

         poznávání

3.4    prováděním osvětové činnosti a organizací besed

3.5    spoluprací s představiteli měst Kamenického Šenova a Rheinbachu při

        přípravě oficiálních i neoficiálních návštěv

3.6    cílem spolku není vytváření zisku, získané prostředky slouží k zajištění

        činnosti spolku

 

 

 

Článek 4

Určení orgánů spolku

 

4.1    spolek má výkonný orgán

4.2    výkonným orgánem je shromáždění členů

4.3    mezi shromážděním členů je pak výkonným orgánem tříčlenný řídící

         výkonný výbor ve  složení:

         předseda – statutární orgán

         tajemník

         hospodář

4.4    výkonný výbor je volen na období dvou let

4.5    v čele výkonného výboru je předseda spolku, který jedná jménem spolku,

        v jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru

4.6    výkonný výbor zajišťuje administrativu spolku

4.7    shromáždění členů svolává předseda, nebo tajemník a hospodář společně

4.8    shromáždění členů se koná minimálně jednou do roka a je pro všechny

        členy povinné

4.9    shromáždění členů je usnášeníschopné, pokud je na shromáždění přítomno

        alespoň 50% členů. K platnosti usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny

        členů přítomných na shromáždění.

4.10  shromáždění má právo rozhodovat zejména o:

         - volbě výkonného řídícího výboru

         - rozhodování o změně stanov

         - rozhodnutí o zrušení spolku

         - výši členského příspěvku

         - přijetí či vyloučení člena

         - schválení činnosti navrhované členy

         - schválení ročního hospodaření spolku

 

 

 

Článek 5

Zásady hospodaření

 

5.1   hmotné prostředky pro svou činnost získává spolek z:

        - členských příspěvků

        - dotací státu, měst a obcí a dalších organizací

        - darů od fyzických a právnických osob

        - výtěžků vlastních akcí, publikační činnosti

5.2   výdaji spolku jsou náklady vynaložené na zajišťování cílů spolku, úhrada

        nezbytných výdajů členů výkonného výboru spojených s činností spolku

5.3   za hospodaření je odpovědný hospodář spolku

        - spolek vede své účetnictví v souladu s ustanovením zákona 563/1991 Sb.

        v platném znění.

    

 

Článek 6

Povinnosti a práva členů spolku, zánik členství

 

Členem spolku se může stát kterýkoliv občan České republiky nebo cizí státní příslušník,jehož zájmy jsou v souladu s cíly spolku.

 

6.1    Člen má právo:

         - volit a být volen do orgánů spolku

         - účastnit se shromáždění

         - účastnit se jednání výkonného výboru

         - na poskytování informací souvisejících s činností spolku

         - účastnit se akcí pořádaných spolkem

6.2     Člen má povinnost:

          - platit řádně a včas členské příspěvky odsouhlasené shromážděním    

            členů

          - zúčastnit se shromáždění členů

          - na výzvu výkonného výboru se podílet na organizačních činnostech při

             zajišťování cílů spolku

6.3      Členství může zaniknout:

           - odhlášením či úmrtím člena

           - zánikem spolku

           - rozhodnutím shromáždění o vyloučení člena pro nedodržování 

             povinností uvedených ve stanovách

            Při zániku členství se členský příspěvek nevrací.

6.4       Čestné členství

            Čestným členem může být jmenována osoba, která má mimořádné

            zásluhy v oblasti  spolupráce mezi městy Kamenický Šenov a

           Rheinbach.

            Na čestného člena se nevztahují práva a povinnosti členů uvedených

            v těchto stanovách.

            Čestný člen má pouze poradní a iniciativní právo.

 

 

Článek 7

Zánik spolku

 

7.1       Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí

            shromáždění členů nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

7.2       Po rozhodnutí o rozpuštění spolku vykonává hospodář spolku zároveň

           funkci likvidátora. Po vypořádání všech povinností převede likvidátor

           zůstatek aktiv spolku na město Kamenický Šenov.

 

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

 

8.1       Znění těchto stanov bylo schváleno shromážděním členů dne 27.10.

           2015, jehož konání je potvrzeno zápisem ze dne 28.10. 2015.

8.2       Znění těchto stanov je účinné od 27.10. 2015.

   

 

V Kamenickém Šenově dne 28.10. 2015                                   

 Hana Svobodová        statutární předseda spolku