Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2015

Spolek přátel Rheinbachu z.s.

Osvobození 470

471 14 Kamenický Šenov

www.pratelerheinbachu.estranky.cz

 

Výroční zpráva za rok 2015

1. Stav členů

K 31. 12. 2015 má náš spolek 21 členů. Členské příspěvky ve výši 400 Kč/jednotlivec, 600 Kč/rodina jsou splatné v hotovosti u pokladníka sdružení nebo převodem na účet č. 264242388/0300 u Poštovní spořitelny. (Je možný vklad i v hotovosti na poště v Kamenickém Šenově)

Výkonný výbor

Hana Svobodová – předseda spolku

Ivana Petrusová – pokladník spolku

Kateřina Ditterová – tajemník spolku

2. Finanční situace – stav účtu, pokladní knihy za rok 2015

 

 

hotovost

bankovní účet

celkem

 

CZK

EUR

CZK

EUR

CZK

EUR

zůstatek z r. 2015

2 529,80

293,43

21 599,16

---

24 128,96

293,43

příjmy

6 700,00

0

88 003,68

---

94 703,68

0

výdaje

3 030,00

0

65 168,00

---

68 198,00

0

celkem

6 199,80

293,43

44 434,84

---

50 634,64

293,43

 

celkem: 50 634,64 + 7 922,61 (293,43 x 27 Kč) = 58 557,25

3. Zpráva o činnosti za r. 2015

·         únor: výroční schůze členů, příprava projektu

·         březen: seznámení veřejnosti s projektem, pozvánky

·         květen: návštěva německých studentů ve sklářské škole od 10. 5. cca 3 týdny

·         červen: příprava projektu

·         červenec-srpen: realizace projektu 31. 7. – 1. 8. 2015

·         září: vyhodnocení projektu a plány na rok 2016

·         říjen: shromáždění členů ke změně stanov a názvu spolku (pův. sdružení) v souladu se zákonem 89/2012 sb., informace o připravovaném projektu o.s. Sonow – oprava starého hřbitova a pomoc při realizaci projektu.

Veřejná sbírka

V roce 2014 byla naším sdružením založena veřejná sbírka a samostatný bankovní účet za účelem realizace plastik čestným občanům města. První plastika byla odhalena panu Helfriedu Glössnerovi, byla však bohužel záhy vandalem poškozena. Viník byl nalezen a potrestán. Plastiku opravili ve sklářské škole a na jaře 2016 by měla být vrácena zpět do Dvořáčkova parku.

K 31.12. 2015 činil zůstatek na účtu 4.927,47 Kč.         

 

Projekt „Po stopách společné kulturní minulosti"

Akce se zúčastnilo 28 Němců a  26 Čechů.

Jednalo se o pokračování úspěšného projektu z roku 2014, tentokrát jsme se vydali objevovat stopy společné kulturní minulosti na německé straně. Pro Čechy byl připraven program v romantickém Porýní opěvovaném Heinrichem Heinem.

První zastavení bylo ještě na pravém břehu Rýna v Hessensku v městečku Hadamar. To je s naším regionem spojeno stejně jako Porýnsko-Vestfálský Rheinbach. Tamní sklářský průmysl založili původní obyvatelé našeho regionu po roce 1945. Zde jsme se seznámili s nedávno otevřeným sklářským muzeem, výborně vybavenou sklářskou školou, která se v současné době také potýká s nedostatkem žáků, avšak je nadále výrazně podporována tamní spolkovou zemí, protože si političtí představitelé dostatečně uvědomují potřebu zachování řemeslného vzdělávání. Potěšili jsme se i návštěvou městského kostela zasvěcenému svatému Janu Nepomuckému s jedinečnou nástropní malbou, která zobrazuje scénu vhození vikáře Jana z Karlova mostu do Vltavy.

Odpoledne jsme pokračovali do našeho partnerského města. V sobotu na nás čekal společný výlet, který začal na soutoku Mosely a Rýna ve městě Koblenz. Zde jsme si prohlédli pevnost Ehrenbreitstein, seznámili se s historií místa, které bylo dějinně poznamenáno německofrancouzskými boji o toto území. Po obědě jsme pokračovali lodí po Rýnu podél velkého množství hradů, soutěskou Lorelei, která byla pro lodníky nebezpečným místem, díky nízké hladině jsme si mohli prohlédnout skaliska, která se zde pod hladinou skrývají.

Náš kapitán se však naštěstí ošálit nedal, a tak jsme za nádherného počasí a zvuku naší hymny, kterou nás personál lodi potěšil, dopluli kolem celnice umístěné uprostřed řeky až do městečka Bacharach, které nás propojuje svatbou Karla IV. s Annou, dcerou Rudolfa, falckraběte rýnského dne 4. března 1349.

Při zpáteční cestě už kapitán neodolal. Zda podmanivé Lorelei, ohňostroji, či zajímavému rozhovoru s místostarostou Zbyňkem Jechem, nevím. Naše loď minula jedno zastavení. Museli jsme se proto v noci otáčet a vracet se. Zpět do Rheinbachu jsme se dostali i díky technické závadě na autobusu až v neděli nad ránem. Po krátkém spánku a milém rozloučení jsme se vydali na cestu domů.

Konkrétní výsledky projektu:

·         Z celkových 26 návštěvníků byli 3 noví účastníci z Kamenického Šenova, kteří poprvé navštívili Rheinbach.

·         Seznámili jsme se s dílem Heinricha Heineho a oblastí jeho inspirace. Mohli jsme vnímat společné rysy krajin romantických básníků  (oblast Máchova jezera u Karla Hynka Máchy a údolí horního Rýna).

·         Poznali jsme i oblast vlivu císaře Karla IV.

·         Společně jsme navštívili pevnost Ehrenbreitstein, kde jsme se seznámili s historickými vztahy Němců a Francouzů v tomto regionu na soutoku Rýna a Mosely.

·         Díky společnému prožitku jsme diskutovali o různých pohledech na historické události a kulturní vlivy našich krajin.

·         Mnozí němečtí přátelé se do této oblasti vydali také poprvé, ačkoliv nežijí tak daleko.

4. Plán činnosti na r. 2016

·         únor-březen: příprava projektu

·         duben: spolupráce na projektu o.s. Sonow

·         květen: seznámení veřejnosti s projektem, pozvánky

·         květen: návštěva studentů z Rheinbachu ve sklářské škole – cca 3 týdny

·         červen-srpen: příprava projektu

·         srpen

·         září: realizace projektu 22. 9. – 25. 9. 2016

·         září: vyhodnocení projektu a plány na rok 2017

5. Projekty pro rok 2016:

Partnerská návštěva

V roce 2016 přijedou naši němečtí přátelé k nám do Kamenického Šenova. Návštěva bude tentokrát při příležitosti oslav 160. výročí sklářské školy 24. – 25. 9. 2016.

Německá skupina by cestou k nám ráda navštívila Bautzen (Budyšín), mohli bychom se tam zase za nimi jet podívat a navštívit muzeum Lužickosrbské kultury a tamní věže. Cestou zpět se popřípadě zastavit na Oybinu. Program návštěvy  tentokrát ponechat především v Kamenickém Šenově. Propojit ho s oslavami výročí školy, s dokončením projektu spolku SONOW a bližším poznáním našeho města.

Projekt sanace náhrobků starého hřbitova

V rámci projektu  o.s. Sonow (oprava některých náhrobků na starém hřbitově) proběhne 14. – 20. srpna 2016 společná česko-německá brigáda. Termín byl určen s ohledem na časové možnosti restaurátorek a německé skupiny. Náš spolek by mohl také vypomoci, například péčí o brigádníky, přípravou volnočasového programu.

6. Závěr

V roce 2015 jsme zrealizovali další partnerskou návštěvu, změnili jsme stanovy a název spolku v souladu se zákonnými požadavky. Navázali jsme i spolupráci se sdružením Sonow.

Děkujeme všem členům za jejich práci, která je dobrovolná a bez nároku na odměnu.

výroční zprávu zpracovaly:

Hana Svobodová,  Kateřina Ditterová a Ivana Petrusová