Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2013

 

Sdružení přátel Rheinbachu
Osvobození 470
471 14 Kamenický Šenov
 
Výroční zpráva za rok 2013
 
1. Stav členů
K 31. 12. 2013 má naše sdružení 20 členů
Členské příspěvky ve výši 400 Kč/jednotlivec, 600 Kč/rodina jsou splatné v hotovosti u pokladníka sdružení nebo převodem na účet č. 0905050379/0800 u České spořitelny a.s.
Výkonný výbor
Zbyněk Jech – předseda sdružení
Ivana Petrusová – pokladník sdružení
Kateřina Ditterová – tajemník sdružení
 
2. Finanční situace – stav účtu, pokladní knihy za rok 2013
 
 
hotovost
bankovní účet
celkem
 
CZK
EUR
CZK
EUR
CZK
EUR
zůstatek z r. 2012
198,50
1,91
14 583,17
57,29
14 781,67
59,20
příjmy
33 818,00
3 615,00
88 302,89
3 600,05
122 120,89
7 215,05
výdaje
28 291,90
3 271,00
87 692,56
3 657,34
115 984,46
6 928,34
celkem
5 724,60
345,91
15 193,50
0
20 918,10
345,91
celkem: 20 918,10 + 9 339,57 = 30 257,67 Kč
* valutová hotovost činí 345,91 €, přepočítáno při kursu 27 Kč
 
3. Zpráva o činnosti za r. 2013
 • únor: návštěva studentů Sklářské školy z Rheinbachu, setkání se Sabinou Ramershofen, účast na plese SUPŠS
 • duben: návštěva Winfrieda Kerna a Helfrieda Glössnera – příprava projektu 2013
 • duben: burza (návštěva Kerstholtových)
 • červenec 18.-22.7.2013: realizace projektu č. 3/13/3241 „Cesta do minulosti a radost ze současnosti“ (projektu se zúčastnilo 24 Čechů a 27 Němců)
Oproti projektu nebyly v programu žádné změny. Na rozdíl od rozpočtu bylo ušetřeno na dopravě (nezúčastnil se jeden historický automobil kvůli poruše) a na hudbě (byla zajištěna z přehrávače). Naopak dražší bylo ubytování jak na cestě, tak v Rheinbachu (z důvodu vyššího počtu českých účastníků).
V rámci projektu podpořeného Českoněmeckým fondem budoucnosti se občané Kamenického Šenova zúčastnili přehlídky a závodu historických vozidel pod názvem "Rheinbach Classics", otevření výstavy o desetiletém výročí partnerské spolupráce a prohlídky města Kolín nad Rýnem. Projekt připravilo Sdružení přátel Rheinbachu, které v rámci partnerské smlouvy zabezpečuje kontakty s partnerským městem. Akce se mohl zúčastnit každý zájemce, který se přihlásil na základě výzvy v Šenovských listech nebo na internetových stránkách sdružení.
Cílem projektu bylo přenést se doby 60. - 80. let 20. století, a to dokonce včetně způsobu cestování z "východního" do "západního" bloku Evropy. Skupina českých účastníků se vydala na partnerskou návštěvu v historickém autobusu a dvou (původně třech, ale jeden vůz kvůli poruše do cíle nedorazil) historických automobilech. Organizace cesty odrážela zvyklosti tehdejší doby. Při průjezdu autobusu bývalými hranicemi NDR a NSR za Eisenachem byla připravena celní a pasováprohlídka. Protože cesta historickým autobusem byla náročnější, byla rozdělena na dvě etapy a započata již o jeden dříve. Přenocování proběhlo u města Weimar, kam si čeští účastníci udělali krátký výlet.
Přivítání v Rheinbachu proběhlo ve skleněném pavilonu, ve kterém byla vzápětí otevřena výstava mapující 10 let partnerství a spolupráce partnerských měst. Večer následovalo společné grilování u internátu místní sklářské školy.
Druhý den účastníci odjeli vlakem do Kolína nad Rýnem, aby si prohlédli toto historické město. V katedrále byla připravena prohlídka se zajímavým komentářem, k obědu pak tradiční jídlo "Himmel und Äd" - pečené jelito s bramborovou kaší a jablečným pyré. Posádky historických automobilů se mezitím zúčastnili závodu a přehlídky v rámci Rheinbach Classisc, v cíli se pak sešli všichni společně při předávání cen, večeři a velké rock'n'rollové párty. Třetí den se konala přehlídka historických vozidel, ve které bylo možno vidět oba české vozy včetně autobusu z roku 1976 i s částí českých účastníků . Odpolední program byl volný a společné dny byly zakončeny večeří ve Waldhotelu.
 
2. Konkrétní výsledky projektu:
·         Společný prožitek historické překážky umožnil zúčastněným uvědomit si, že současné možnosti cestování jsou velkou výhodou a příležitostí ke vzájemnému poznávání, čímž se zmenšily kulturní rozdíly a předsudky, které mezi námi před více než 30 lety byly.
·         Partnerství bylo prezentováno před větším množstvím diváků - historické automobily z Čech získaly cenu pro nejvzdálenějšího účastníka a účastnily se průjezdu vozidel městem.
·         Byl probuzen zájem o partnerství především u mladých občanů prostřednictvím zajímavého programu.
3. Přínos projektu pro česko-německou spolupráci, perspektivy dalších aktivit:
Díky pravidelným partnerským návštěvám se vztahy mezi občany obou měst neustále rozšiřují a prohlubují, bylo navázáno již mnoho osobních přátelství . Pro zachování partnerství je důležité, aby se akcí na obou stranách účastnili i mladí lidé. Proto se v nejbližší době plánují akce pro mládež, např. sportovní turnaj nebo stanový tábor.
 
 • září: schůzka členů sdružení 19. 9. 2013 k vyhodnocení realizovaného projektu 2013 a příprava záměru na rok 2014
 • říjen – předložení závěrečné zprávy k projektu 2013
 • září – prosinec: příprava a předložení projektu ČNFB
4. Plán činnosti na r. 2014
 • leden: návštěva předsedy německého spolku Winfrieda Kerna, příprava projektu, literární večer Karel Hynek Mácha- Máj, objednání závěrečného večírku partnerské návštěvy v restauraci Georgia
 • únor-březen: seznámení veřejnosti s projektem, pozvánky
 • květen: organizace projektu
 • červen :19. - 22. realizace projektu
 • září vyhodnocení projektu a plány na rok 2015
 • 3.-9. srpna - stanový tábor v Rheinbachu
 
5. Projekt pro rok 2014: „Po stopách společné kulturní minulosti"
Záměr a cíl plánovaného projektu:
Předmět:
·         společná návštěva evropského města Görlitz/Zgorzelic/Zhořelec s prohlídkou města
·         návštěva hudebního festivalu v České Kamenici
·         návštěva Máchova kraje s prohlídkou Památníku K. H. Máchy a hradu Bezděz
Cíl:
·         poznání společných kulturních stop a vlivů v historii obou států
·         význam kultury jako spojujícího článku mezi oběma národy
·         porovnáním města Görlitz s českými městy objasnit německým a českým účastníkům
společné znaky evropského stavitelství - od pozdní gotiky, přes renesanci a baroko až po secesi
·         poznání hudby jako umělecké formy, která přesahuje hranice mezi zeměmi
·         objasnění vlivu německých romantiků (Novalise, Heinricha Heineho “Loreley“) na proslulého českého básníka K. H. Máchu a jeho dílo “Máj“
Realizační plán projektu
březen - květen 2014:
 • potvrzení seznamu účastníků
 • poslední revize programu
08. květen 2014
 • pro německé účastníky: úvod do života a díla K. H. Máchy se zahrnutím hlavních myšlenek  romantické poezie ( láska, touha, smrt, pomíjivost, bolest) s následnou diskuzí o díle “Máj“ a básni H. Heineho “Loreley“
19.–22. červen 2014
 • partnerské setkání
 
výroční zprávu zpracovaly:
Kateřina Ditterová a Ivana Petrusová