Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva 2011

 

Sdružení přátel Rheinbachu
Osvobození 470
471 14 Kamenický Šenov
 
Výroční zpráva za rok 2011
 
1. Stav členů
 
K 31.12.2011 má naše sdružení 21 členů, své členství ukončili Petr Kolč a Irena Rozšafná.
 
Jako noví členové se přihlásili: Jakub Ditter, Rudolf a Jana Fockovi, Petra Kašparová a Dita Bártová.
 
Členské příspěvky ve výši 400 Kč/jednotlivec, 600 Kč/rodina jsou splatné v hotovosti u pokladníka sdružení nebo převodem na účet č. 0905050379/0800 u České spořitelny a.s.
 
2. Finanční situace – stav účtu, pokladní knihy za rok 2011
 

 
korunová pokladna
valutová pokladna *
bankovní účet
celkem
zůstatek z r. 2010
1 806,50
12 710,25
1 159,57
15 676,32
příjmy
20 500,00
46 500,00
73 801,45
140 801,45
výdaje
15 783,00
40 162,50
71 836,00
127 781,50      
celkem
6 523,50
19 047,75
3 125,02
28 696,27

 
* valutová hotovost činí 761,91 €, přepočítáno při kursu 25 Kč
 
3. Zpráva o činnosti za r. 2011
 • únor– rheinbaští studenti v Kamenickém Šenově, kuželky, návštěva H. Glössner, účast na plese
 • březen – realizace projektu
 • duben – Kerstholtovi - burza
 • říjen– návštěva Winfrieda Kerna, příprava projektu a oslav 10 letého partnerství v roce 2012
 • listopad – Kerstholtovi, Hans Peter a Ralf  - burza
 • prosinec – spolupráce na přípravě a předložení projektu ČNFB
 
4. Plán činnosti na r. 2012
 • únor    návštěva studentů, ubytování Helfrieda Glössner a Eriky Schwarz + program a tradiční kuželkářský turnaj pro studenty
 • únor    návštěva Winfrieda Kerna – příprava projektu a oslav 10 letého partnerství v roce 2012, dar 500 € od německého Spolku přátel Kamenického Šenova
 • duben a listopad burza (návštěva Kerstholtových)
 • červen 8.-10. partnerská návštěva v Kamenickém Šenově, 9.6. vernisáž výstavy 10 let partnerství
 
 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
 
Projekt č. 4/10/1758
 
KARNEVAL V NAŠEM PARTNERSKÉM MĚSTĚ – MULTIKULTURNÍ SLAVNOST
 
Termín konání: 5.-8.3.2011
Počet účastníků:
Česká skupina            22 osob
Německá skupina:      25 osob
 
1. Průběh projektu:
 
Program:
 
05.03.2011      16.00 - Příjezd, přijetí a zdravice starosty města ve sklářském muzeu. Malé občerstvení a rozdělení do hostitelských rodin
19.00 - Návštěva karnevalového představení v městské hale
 
06.03.2011      15.00-17.00 -  “Fründschaffsspill“ – přátelský zápas ve veselém hokeji- a volejbale ve sportovní hale základní školy „am Dederichsgraben“ – o přestávkách karnevalová hudba, káva a koláče, každý přihlížející vítán.
19.00 -  Alt-Rheinbach“
 
07.03.2011      14.45 - Návštěva karnevalového průvodu v Merzbachu;
 
08.03.2011   11.00 – Setkání k obědu u hotelu “Streng“ , následovně karnevalový průvod
 
Oproti projektu nebyly v programu žádné změny. Oproti rozpočtu projektu bylo ušetřeno na ubytování díky zapojení německých účastníků a zajištění ubytování v rodinách. Na druhé straně byl navýšen výdaj za stravování. Fond byl o této změně ihned informován. V příloze přikládáme zaslaný přehled o změně.
 
V rámci projektu podpořeném Českoněmeckých fondem budoucnosti se zúčastnili občané našeho města karnevalového svátku v Porýní. Projekt připravilo Sdružení přátel Rheinbachu, které v rámci partnerské smlouvy zabezpečuje kontakty s naším partnerským městem. Akce se mohl zúčastnit každý zájemce, který se přihlásil na základě výzvy v Šenovských listech.
Cílem projektu bylo seznámení se s regionálním zvykem a kulturní hodnotou občanů našeho partnerského města, společná prezentace vzájemného dlouholetého partnerství, prohloubení stávajících přátelských vztahů, vzbuzení zájmu především mladých občanů obou měst o partnerství a společný prožitek při přípravách samotné akce.
Tentokrát byly přípravy náročné, protože masopustní veselí v Porýní je velmi populárním svátkem a každý spolek ladí svůj karnevalový převlek do detailů. Obě sdružení se domluvily na společném mottu, kterým je sport, konkrétně hokej. Při vyřčení jména naší republiky se většině Němců vybaví především tento druh sportu ve kterém naši reprezentanti vynikají. Německá strana si nechala ušít roztomilé kostýmy tučňáků. Česká skupina si nechala vyrobit hokejové dresy v barvách našeho města, ostatní detaily doladila díky zákupské výrobně karnevalových potřeb.
Během tří dnů naší přítomnosti v Rheinbachu jsme se nejdřív dojeli podívat na masopustní průvod do blízké vesničky Merzbach, který měl své velké kouzlo. Zde jsme se mohli seznámit s průběhem průvodu, který je oproti našim odlišný. Stihli jsme sehrát přátelské turnaje ve volejbale a florbale. Zde se promítla florbalová tradice našeho města. Takže volejbal jsme se ctí prohráli, florbal zase vyhráli.
Poslední den vyvrcholil naší společnou účastí ve velkém průvodu v Rheinbachu. O naší přítomnosti hojně informovala místní média. Veliký zájem budil náš starosta v kostýmu lva. Všichni přihlížející rychle pochopili důvod, proč lev a pohár, protože veliký znak našeho města na prsou účastníků byl nepřehlédnutelný. Hodně z návštěvníků se se “lvem” chtělo vyfotit. Protože i v Německu řádí finanční krize byl Rheinbašský starosta v kostýmu žebravého mnicha s nápisem pokladna prázdná.
Během průvodu naše oba “manšafty” hrály hokej na mobilní bránu a rozhazovaly sladkosti mezi které jsme dodali i naše typické české bonbóny.
Ti kteří byli v Rheinbachu poprvé se seznámili s historií přátelství mezi našimi městy. Na malé výstavce v klubovně spolku si prohlédli pohnutou historii, která obě města spojuje. Někteří ještě samostatně navštívili sklářské muzeum, které prezentuje výrobky z Kamenického Šenova a okolí do roku 1945 a poté i sklářskou uměleckou výrobu v Rheinbachu po roce 1945.
 
Organizaci výdajů v Rheinbachu převzalo Sdružení přátel Rheinbachu, česká strana vyplatila předem dohodnutý podíl
 
2.Konkrétní výsledky projektu:
Projekt naplnil cíle uvedené v žádosti o podporu projektu tj.
 • Účastníci se seznámili s regionálním kulturním zvykem díky přímému prožitku osobní účasti na přípravách a samotné akci. Nadstavbou oproti původně zamýšlenému projektu byla ještě možnost porovnání akce na vesnici a ve městě
 • Společná prezentace dlouholetého partnerství. Zde se jednalo o nový prožitek po dosavadních společných projektech. Zde jsme plnili společný úkol obě skupiny dohromady a veřejností jsme byli vnímání jako jedna skupina česko-německého přátelství.
 • Prohloubení vzájemných kontaktů
 • Vzbuzení zájmu především mladých občanů o partnerství našich měst: Někteří mladí občané se akce zúčastnili i díky zařazení sportovního klání do programu, o akci byla informována široká veřejnost.
 
3.Přínos projektu pro česko-německou spolupráci, perspektivy dalších aktivit
Díky projektu se vztahy mezi občany obou měst nestále rozšiřují a prohlubují, nejedná se o uzavřenou skupinu stálých osob, skupina se pravidelně obměňuje dle zájmu (akce se konají i v pracovních dnech a všichni si musejí vybírat u zaměstnavatele dovolenou, aby se mohli akce zúčastnit). Za důležité považujeme účast mladých lidí při těchto akcích, jen tak může být partnerství zachováno i po další léta. Na české straně se ukazuje životaschopnost partnerství nezávisle na politické reprezentaci města (za dobu tvární partnerství se několikrát obměnilo zastupitelstvo města a třikrát starosta a místostarosta města). Ačkoliv bylo partnerství měst uzavřeno na oficiální úrovni, funguje nezávisle, i když podpora vedení města při jednotlivých akcích a projektech se mění.
Nejzásadnější přínos však spatřujeme ve vzbuzení zájmu o znovuzavedení tradice masopustů v Kamenickém Šenově. Dle reakcí účastníků a zájmu vedení města by se první obnovený masopustní průvod mohl konat již příští rok!
 
4. dokumentace k projektu
v příloze:
program akce
fotografie z akce
informace o projektu v tisku
 
5. přílohy
1. seznam účastníků
2. informace o změně rozpočtu
3. program, informace pro účastníky
4. informace z tisku
 
Zprávu zpracovala: Kateřina Ditterová         26.4.2011