Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z výroční schůze 9.3. 2017

Zápis z výročního setkání členů Spolku přátelé Rheinbachu z.s.

Dne: 9.3.2017

Přítomno dle prezenční listiny: 14 členů, sdružení je usnášení schopné

Host: Klára Machová

Omluveni: Zdeněk a Dita Skokovi, Helena Braunová, Vladimír Hubáček st., Jakub Ditter, Josef Petrus, Josef Uhlík, František Nebuželský a Tomáš Pavlásek

 

Výroční zpráva, členové

Předsedkyně Hana Svobodová seznámila členy s činností sdružení v roce 2016, předložila výroční zprávu sdružení.

Členové sdružení v uplynulém roce pracovali na projektech dobrovolně bez nároku na odměnu. Výroční zpráva byla přítomnými jednohlasně schválena. Výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách sdružení – úkol Josef Petrus.

Volba členů výboru

Ivana Petrusová již nechce vykonávat funkci pokladníka, jak oznámila v emailu. Paní Svobodová prohlásila, že v současné době není možné s okamžitou platností z funkce odstoupit, protože je zpracováván projekt na letošní rok a navrhla volbu pokladníka s platností od 1.4.2017, nebo další schůzku s volbou. Bylo odhlasováno, že volba proběhne s platností od 1.4.2017. Dalším návrhem byla tajná či veřejná volba. Byla odsouhlasena veřejná volba. Zapisovatelka Kateřina Ditterová souhlasí s dalším funkčním obdobím. V diskuzi vyjádřila zklamání nad jednáním zástupců města v souvislosti s projektem brigády na opravách starého hřbitova, připomněla, že sdružení bylo založeno k naplňování partnerské smlouvy mezi městy. Starosta František Kučera má za to, že město pomáhá dostatečně a sdružení nedostatečně vyjadřuje vděčnost. Ivana Petrusová podotkla, že v Rheinbachu nedostávají od města nic. Pan Čech se zeptal, zda má vůbec město zájem na trvání partnerství a činnosti spolku. Pan místostarosta Zbyněk Jech navrhl, že by se mohly žádosti předkládat zastupitelstvu, a tak přenést jednání o spolupráci na veřejnost, protože jednání Rady města jsou neveřejná.

Po diskuzi byla volba

zapisovatelky, byla zvolena Kateřina Ditterová 13 hlasy, sama se hlasování zdržela

předsedkyně, byla zvolena Hana Svobodová 13 hlasy, sama se hlasování zdržela

Nikdo neprojevil zájem o funkci pokladníka, Kateřina Ditterová upozornila, že výbor musí být minimálně 3 členný – viz Stanovy spolku a volba byla odložena.

Partnerská návštěva

Vícegenerační návštěva Rheinbachu v termínu 17. - 20. 8. 2017

Pro mládež je plánován výlet na loďkách po řece Lahn, přenocování ve stanech. Maximálně 6 českých a 6 německých účastníků. Jako český doprovod oslovil Winfried Josefa Petruse, který se omluvil, protože se chtějí zúčastnit partnerské návštěvy s dětmi. Byl osloven Roman Blažek, který souhlasil.

Pro ostatní účastníky připravují v pátek naši přátelé prohlídku Rheinbachu, prohlídku Římské vily v Ahrweileru či procházku do obce Hilberath v pohoří Ahr a v sobotu výlet do Cách.

Ruth Králová byla překvapená, že je již program stanoven, domnívala se, že si budeme moci vybrat. Hana Svobodová jí vysvětlila, že my jsme poslali v prosinci návrhy, která místa bychom chtěli navštívit a z těch Rheinbašští sestavili program. Kateřina Ditterová ocitovala ze zápisu prosincové schůzky návrhy.

Projekt je v součané době připravován, bude podán do konce března 2017. Byl stanoven kurz i s ohledem na očekáváné kurzové změny s ukončením intervencí ČNB na 25 Kč/Eur

Celkový předpokládaný rozpočet nákladů na akci je 12.160 Eur

Financování:

5000 euro ČNFB

2000 euro Spolek přátel Kamenického Šenova a okolí

2200 euro účastnníci v Rheinbachu

Zbývá dofinancovat českou stranou 3000 euro, které budou pokryty z příspěvku města, SVS a účastnických poplatků, které byly opět jako předchozí roky stanoveny na 2.500 Kč pro nečleny a 2.000 Kč pro členy spolku. Ivana Petrusová navrhovala snížení příspěvku, protože se chtějí zúčastnit celá rodina a je to pro ně nákladné. Použití příspěvku Sdružení se bude odvíjet od výše získaných prostředků. Je běžnou praxí, že fond budoucnosti nepodpoří projekt celou požadovanou částkou.

Pozvánku na partnerskou návštěvu Rheinbachu zajistí do květnového čísla ŠL Klára Machová, podklady dodá Hana Svobodová.

Volba pokladníka

Stále nikdo neprojevil zájem o funkci pokladníka. Ivana Petrusová vysvětlila činnost pokladníka a spolupráci s paní Rajnohovou, která převzala účetnictví spolku po paní Bakešové. Doposud si neúčtovala za služby nic. Kateřina Ditterová doplnila povinnosti spolku o zveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin.

Hana Svobodová navrhla, aby byla Kateřina Ditterová zbavena funkce zapisovatele a zvolena pokladníkem, byla zvolena 13 hlasy, sama se hlasování zdržela.

Na funkci zapisovatele se přihlásil Ruda Focke a byl zvolen 13 hlasy pro, sám se hlasování zdržel.

 

Zapsala: Kateřina Ditterová

Za správnost: Hana Svobodová - předsedkyně

V Kamenickém Šenově 14.3.2017